Regulamin

Niniejszy Regulamin dotyczy odwiedzania i użytkowania strony internetowej fuchastudio.pl należącej do Fucha Studio Małgorzata Fober zarejestrowanej w Polsce w Cieszynie..

Fucha Studio Małgorzata Fober
Skrajna 19a/8
43-400 Cieszyn
NIP: 548-247-53-29, REGON: 523903190

Ogólne

1. W niniejszej Regulaminie poniższe pojęcia mają następujące definicje:

a. “Dane Osobowe” oznaczają wszelkie personale dane udostępnione przez Użytkownika, w tym między innymi imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie, adres, numer telefonu.

b. “Informacje Poufne” oznaczają wszystkie informacje sklasyfikowane w ten sposób przez którąkolwiek ze Stron, niezależnie czy na piśmie czy w inny sposób, włącznie z wszystkimi informacjami związanymi z działalnością, przedsięwzięciami, produktami i usługami, produkcją, tajemnicami handlowymi, znajomości rzeczy (know-how), personelu, klientów i dostawców Strony, lub z podmiotem powiązanym ze Stroną, włącznie z jakąkolwiek informacją, która w uzasadniony sposób jest uznana za poufną dla odpowiedniej Strony

c. “Konto” oznacza zbiór zasobów i uprawnień, które jest utworzone przez Użytkownika z chwilą zarejestrowania w Usłudze sklepu i jest przypisane konkretnemu Użytkownikowi;

d. “Kwota” oznacza kwotę brutto w walucie PLN;

g. “Strona Internetowa” oznacza witrynę internetową FUCHA STUDIO dostępną pod adresem https://fuchastudio.pl oraz jej podstrony i strony powiązane zlokalizowane na serwerach FuchaStudio;

h. “Prawa Autorskie” lub jakiekolwiek odniesienie do własności intelektualnej oznaczają między innymi patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, logotypy, znaki firmowe, nazwy handlowe, nazwy domen internetowych, prawa do projektów, prawa autorskie (włączając prawa do oprogramowania komputerowego), autorskie prawa osobiste, bazy danych, prawa z rejestracji topografii układów scalonych, wzory użytkowe oraz inne prawa majątku intelektualnego, niezależnie od tego, czy są one zarejestrowane, oraz włącznie z wnioskami o ich zarejestrowanie, oraz wszelkie inne prawa lub formy ochrony, które mają podobny charakter lub równoważny skutek, w każdym miejscu na świecie;

i. “Strona” oznacza Fucha Studio i/lub Użytkownika, stosowanie do okoliczności, a „Strony” oznaczają Fuchę Studio i Użytkownika;

j. “Treści” oznaczają wszelkie przedstawiane lub wyświetlane treści, w tym, między innymi, logo, ikony, znaki handlowe, tekst, tekst graficzny, grafika, fotografie, obrazy, filmy, dźwięki, ilustracje, muzyka, oprogramowanie (z wyłączeniem Strony Internetowej), opinie, uwagi, komentarze, szata graficzna, pytania, sugestie, informacje i inne materiały;

k. “Treści Internetowe” oznaczają Treści posiadane lub wykorzystywane przez Fucha Studio, jej podmioty stowarzyszone lub licencjodawców, udostępniane przy użyciu Strony Internetowej lub Usługi, włączając w to jakiekolwiek Treści licencjonowane przez strony trzecie, z wyłączeniem Treści Użytkownika;

l. “Treści Użytkownika” oznaczają Treści, jakie Użytkownik zamieszcza, przesyła, publikuje, dostarcza lub transmituje w celu udostepnienia za pomocą Strony Internetowej lub za pośrednictwem Usługi;

m. “Treści Wspólne” oznaczają, łącznie, Treści Strony Internetowej oraz Treści Użytkownika;

n. “Umowa” oznacza Klauzule 1-49;

o. “Użytkownik” oznacza osobę odwiedzającą stronę, która chce skorzystać z Usługi;

p. “Usługa” oznacza świadczenie za pośrednictwem Strony Internetowej informacji oraz środków pozwalających na korzystanie przez Użytkowników z usług fotograficznych dostarczanych przez Stronę Internetową, w tym między innymi wyszukiwanie usług, zakup dzieł artystycznych.

Świadczenie usług

1. Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.

2. W celu korzystania z Usługi przez Użytkownika, należy najpierw się zarejestrować na Stronie Internetowej.

3. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem i Właścicielem Strony Internetowej jest zawierana pisemnie podczas składania zamówienia za pomocą formularza dostępnego na Stronie Internetowej – który jest częścią koszyka zakupów.

4. Użytkownik oświadcza, że ma skończone 18 lat lub jego wiek nie ogranicza korzystanie z Usługi ze względu na jurysdykcję, pod którą się znajduje.

5. Użytkownik zobowiązuje się do

a. korzystania z Usługi jedynie na swój własny użytek;

b. nieprzekazania, nieupoważnienia, nieprzepisania ani w inny sposób nie przeniesienia praw własności do swojego konta stronom trzecim oraz zachowania poufności danych dostępowych do swojego konta;

c. niekorzystania z Usługi w celach niezgodnych z prawem oraz do przestrzegania wszelkich stosownych przepisów prawa;

d. niekorzystania z Usługi w celu nieuczciwym, dokuczliwym czy jakimkolwiek, który spowodowałoby niedogodności lub trudności;

e. niezakłócania prawidłowego działania Usługi, w tym generowania ruchu oraz transferu w celu innym niż korzystania z Usługi;

f. niekopiowania i nierozpowszechniania jakichkolwiek treści zawartych na Stronie Internetowej;

Płatności i zwroty

1. Korzystanie ze Strony Internetowej jest bezpłatne.

2. Z chwilą złożenia zamówienia na wybrane przez użytkownika Produkty, które znajdują się na Stronie Internetowej Użytkownik i Właściciel są zobowiązani do realizacji zamówienia.

3. Księgowania wpłat odbywają się automatycznie od poniedziałku do niedzieli 24h. Maksymalny czas realizacji zakupu to 48 godzin.

4. Autoryzację kart płatniczych dokonuje podmiot zewnętrzny, a dokonanie płatności wiąże się z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

5. Zwroty realizowane są zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce.

Odpowiedzialność

1. Wszelkie Treści zawarte na Stronie Internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby Treści była poprawna, dokładna i aktualna, ale nie możemy zagwarantować, że Treści będą wolne od błędów, wad, złośliwego oprogramowania oraz wirusów, oraz, że informacje te będą poprawne, dokładne i aktualne.

2. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku użytkowania bądź niemożności użytkowania Usługi, w tym szkody spowodowane przez złośliwe oprogramowanie oraz wirusy i jakiekolwiek nieprawidłowości związane z Treściami, o których mowa w Klauzuli 1.

3. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody związane z dostępem do Usługi, w tym z transmisją danych pomiędzy Użytkownikiem a Usługą, włączając wszelkie niepowodzenia, opóźnienia lub przechwycenia bądź zmanipulowania danych przez strony trzecie lub złośliwe oprogramowanie i wirusy.

4. Nie ograniczając Klauzul 1-3 i o tyle o ile jest to możliwe zgodne z prawem polskim, łączna odpowiedzialność nie będzie przekraczać w żadnym przypadku kwoty 100 zł (sto złotych).

5. Całkowitą odpowiedzialność za usługi transportowe ponosi Dostawca Towaru. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności związanej z i/lub wynikającej z usług transportowych świadczonych przez Przewoźnika, ani też nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek czyny, działania, zachowanie, postępowanie i/lub zaniedbanie leżące po stronie Przewoźnika. Z tego względu wszelkie skargi dotyczące usług transportowych świadczonych przez Przewoźnika należy kierować bezpośrednio do Przewoźnika..

Prawa autorskie

1. Użytkownik zobowiązuje się, że wszelkie Treści Użytkownika wprowadzone przez Użytkownika do Portalu nie naruszą żadnych patentów, praw autorskich, tajemnic handlowych lub innych praw stron trzecich oraz są informacjami niepoufnymi i niezastrzeżonymi. W przypadku i zakresie, w którym informacje takie zawierają materiały będące własnością stron trzecich, Użytkownik gwarantuje, że jest licencjonowany lub autoryzowany przez odpowiedniego właściciela do użytku takich materiałów oraz może przyznać sublicencję Bus do Polski do takich informacji.

2. Użytkownik nie może używać, kopiować, przerabiać, zmieniać, tworzyć dzieł zależnych, rozpowszechniać, udzielać licencji, sprzedawać, dokonywać przeniesienia, publicznie przedstawiać, publicznie wykonywać, odtwarzać, transmitować, nadawać strumieniowo, emitować lub w inny sposób wykorzystywać Portalu, Usługi lub Treści Wspólnych, z zastrzeżeniem zapisów niniejszego Regulaminu zawierających wyraźne przyzwolenie. Użytkownik nie może ponownie użyć Treści Wspólnych bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody. Użytkownikowi nie są udzielane żadne licencje ani prawa przez domniemanie lub w inny sposób przewidziany prawami własności intelektualnej posiadanymi lub kontrolowanymi przez Małgorzatę Fober lub jej licencjodawców, poza licencjami i prawami udzielonymi wyraźnie w niniejszej Umowie.

Informacje poufne

1. Strony uznają, że jakakolwiek Informacja Poufna uzyskana lub dotycząca drugiej Strony, z wyłączeniem Treści Użytkownika, jest własnością tej Strony. Strony zobowiązują się niniejszym do:

a. Strona będzie używała Informacji Poufnej tylko i wyłącznie w Celu niniejszej Umowy;

b. Strona nie ujawni Informacji Poufnej stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony;

c. Strona podejmie wszelkie uzasadnione środki ostrożności niezbędne do zapewnienia, aby każda Informacja Poufna pozostała poufną i nie została ujawniona w Celu innym niż niniejszy Regulamin; oraz

d. Strona w szczególności nie wykorzysta Informacji Poufnej do pozyskania działalności lub klienta od drugiej Strony, lub dla uzyskania przewagi konkurencyjnej. POD WARUNKIEM, że powyższego postanowienia nie stosuję się do jakichkolwiek informacji, która:

e. jest lub zostanie podana do wiadomości publicznej bez naruszenia postanowień Klauzuli

f. jest w posiadaniu właściwej Strony bez restrykcji do ujawnienia, która to informacja weszła w posiadanie przed datą otrzymania od drugiej Strony;

g. jest otrzymana od strony trzeciej, która legalnie weszła w jej posiadania i nie jest objęta restrykcją jej ujawnienia;

h. jest niezależnie pozyskana przez Stronę bez naruszenia Informacji Poufnych drugiej Strony; oraz/lub

i. jest wymagana do ujawnienia na podstawie orzeczenia sądowego, lub przez Fuchę Studio w związku z wytycznymi organu regulacyjnego.

2. W przypadku naruszenia przez Stronę postanowień Klauzuli 1-2:

a. zobowiązana ona będzie do zapłaty kary umownej w Kwocie 50 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) za każdorazowe naruszenie, w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania stosownego wezwania od drugiej Strony. Wezwanie do zapłaty winno zawierać dokładny opis, okoliczności i sposób dokonania naruszenia;

b. obowiązek zapłaty kary umownej określonym powyżej nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

Reklamacje

1. Użytkownik może kontaktować się z Fucha Studio Małgorzata Fober w sprawie usług i reklamacji na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

a. pisemnej na adres: Skrajna 19b/8, 43-400 Cieszyn

b. za pomocą formularza kontaktowego

c. na adres e-mail podany na Stronie Internetowej

2. Czas trwania zwrotu i reklamacji nie przekroczy 14 dni. Z wyjątkiem sytuacji związanych ze zdarzeniami losowymi.

Ograniczenia

1. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Strony Internetowej, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek lub dobre imię Fucha Studio Małgorzata Fober. W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.

2. Użytkownikowi korzystającemu ze Strony Internetowej zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych.

3. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

4. Zabrania się automatycznego powielania i kopiowania treści wytworzonych przez Fucha Studio oraz znajdujących się na Stronie Internetowej.

Postanowienia końcowe

1. Użytkownik może cofnąć akceptację niniejszego Regulaminu poprzez usunięcie Konta i usunięcie takiego konta jest równoznaczne z usunięcie akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.

2. Fucha Studio zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie i poinformowania Użytkownika o takich zmianach w terminie 30 (trzydziestu) dni przed wejściem w życie takich zmian. W przypadku niewyrażenia zgody Użytkownika na takie zmiany, Użytkownik może usunąć akceptację niniejszego Regulaminu wg. klauzuli 1.

3. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy przez którąkolwiek Stronę: Fucha Studio niezwłocznie usunie Dane osobowe Użytkownika w zakresie w którym nie przeszkadza to w aktualnych i przyszłych usługach w zakresie zgodnym z prawem polskim

4. Polski tekst niniejszego Regulaminu stanowi jedyny oryginalny tekst. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy polskim tekstem a tłumaczeniem na inny język, wiążącym będzie tekst w języku polskim.

5. Niniejszy Regulamin

a. zawiera całość ustaleń i porozumień pomiędzy Stronami dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy;

b. jest regulowany i interpretowany zgodnie z prawem polskim, a Strony niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

To top